صعود به اورست ۱۳روز به طول می انجامد، اما سقوط از ان فقط : "۸ثانیه" ساختن روابط مدتها به طول می انجامد اما از بین بردن آن فقط در چند ثانیه! دیوید برنز

سلام مدل دیگری نیز متصور می باشد: اگر فرد اشتباهی رفته باشد 8 ثانیه به از 13 روز اتلاف وقت


0