امشب از دولت مى دفع ملالى كرديم ابن هم از عمر، شبى بود كه حالى كرديم شهريارا غزلت خوانده غزالى زيبا بد نشد با غزلى صيد غزالى كرديم