قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می ترسم ازانکه بانگ اید روزی کای بی خبران راه نه ان است و نه این