چون سر برسند ابلهی چند گندی بزنند در رهی چند با جوش و خروش ابلهانه جویند ز هر گلی بهانه