ما اگر باور داشته باشید تنها کسی که زندگی‌تان را کنترل می‌کند، خودتان هستید آن وقت بلند شده و دوباره تلاش می‌کنید و به تلاش ادامه می‌دهید تا زمانی که حس کنترل داشتن بر زندگی، بر غیرقابل‌کنترل بودن آن برتری پیدا کند. این حس به روال زندگی‌تان تبدیل شده و شما نیز به آن آدمی که باید باشید تبدیل می‌شوید