نه دولت دنيا به ستم مى ارزد نه لذت هستى به الم مى ارزد نه هفت هزار ساله شادى جهان بر محنت هفت روز غم مى ارزد