چو ضحاک شد بر جهان شهریار بر او سالیان انجمن شد هزار نهان گشت آیین فرزانگان پراگنده شد نام دیوانگان هنر خوار شد، جادویی، ارجمند نهان راستی، آشکارا، گزند ندانست جز کژی آموختن جز از کشتن و غارت و سوختن

کاوه آهنگر لازم است


0