Loading...

متخصص کسی است که در مورد یک چیز همه چیز را بداند.نه درباره همه چیز یک چیز را بداند.