چه خوش باشد آهنگ نرم حزین به گوش حریفان مست صبوح به از روی زیباست آواز خوش که آن حظ نفس است و این قوت روح