حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور