صداقت؛ برایتان دوستان زیادی پیدا نمی‌کند ولی دوستان درستی پیدا می‌کند... جان_لنون