بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. مولانا

قرآن کریم ألرحمنُ عَلَی ألعَرشِ إستوی... خداوند بر عرش قرار گرفت... حدیث قلبُ ألمؤمنِ عرشُ ألرحمنِ... قلب مؤمن عرش خداوند است... نتیجه؛ جایگاه خداوند در قلب مؤمن است...


1