Loading...

#شعر_شب رنج فراق هست و امید وصال نیست این"هست و نیست"کاش که زیر و زبر شود فاضل نظری