نگاه محیط زیستی به توسعه در واقع نگاهی تضمین کننده برای پایداری توسعه و توسعه یافتگی است.