Loading...

دریاب خویش را که در این بحر موج خیز همچون حباب وقت تو بسیار نازک است


1