كفاره شراب خوری های بی حساب هشیار در میانه مستان نشستن است غافل مشو ز مرگ که در پیش اهل راز موی سفید رشته به انگشت بستن است صائب تبريزى