آدم های موفق همیشه دو چیز بر لب دارند: لبخند و سکوت. لبخند حلال بسیاری از مشکلات است و سکوت روشی برای دوری از مشکلات بیشتر.