عاشقی و باده نوشی کار ماست نقل بزم عاشقان گفتار ماست همدم جامیم و با ساقی حریف هر کجا رندی بیابی یار ماست

شعر ما رمزی ز راز ما بود محرم ما واقف اسرار ماست


1

بلبل مستيم در گلزار عشق صحبت اهل دلان گلزار ماست


1