کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی

دعوت‌تون می‌کنم؛ به‌خوندنِ آخرین، مقاله‌یِ منتشرشده‌‌‌، از: «DailyMail»؛ «خوندنِ اجباریِ سرودهایِ رژیمِ کمونیستی»، «تعریفُ تمجید، و ستایشِ اجباریِ «شی‌جین پینگ»، و «...»، فقط؛ گوشه‌ای‌ به‌شدت کوچیک، از سِری افتخاراتِ دولتِ معزز، و مُکرمِ «چین»، هستن. #چین #مسلمانان_اویغور