نگران حرف مردم نباش خداوند پرونده ای که مردم می نویسند، نمیخواند.