بعد تو بیش از همه فکرم به این مشغول بود من چه چیزی کمتر از آن نارفیقان داشتم؟! ساده از «من بی تو می میرم» گذشتی خوب من! من به این یک جمله ی خود سخت ایمان داشتم

شازده کوچولو از گل پرسید؛ آدما چرا تو رو نچیدن؟ من گلای زیادی دیدم که زیر دست و پا بودن ... گل جواب داد؛ من ارزش خاری که عاشقانه إحاطم کرده می‌دونم ...


1