‏مردم هیچ وقت ؛ بابت ضعفت ازت متنفر نیستن اونا به خاطر قدرت و توانایی هات ازت متنفرن! پس سعی کن قوی باشی و به نظر دیگران بی اهمیت...!!