نماز أهل بهشت در قرآن؛ - همیشه أهل نمازند؛ علی صلاتِهم دآئمون. - نماز را با توجه می‌خوانند؛ فی صلاتِهم خاشعون. - أول وقت نماز می‌خوانند؛ حافظوا علی ألصلواتِ و ألصلوةِ ألوُسطی. - و مراقب هستند که نماز را با گناه خراب نکنند؛ علی صلاتهم یحافظون.