نماز أهل جهنم در قرآن کریم؛ - یا نماز نمی‌خوانند؛ لَم نَکُ من ألمُصلّین. - یا گاهی نماز می‌خوانند؛ ألذین هم عن صلاتِهم ساهون. - و یا بد نماز می‌خوانند؛ خلفٌ أضاعوا ألصلوة... فیَلقون غیّاً.