درهمه حال خدا راناظر در کارهای خود بدانید واز عقوبت ترسناک اعمال زشت بترسید.