بیهوده ترین روزها روزی که است که در آن نخندیده باشیم.