/خدا دنیا رابرای إنسان آفرید/هوألذی خَلق لكم مافي ألأرض جمیعا/ /إنسان رابرای عبادت آفرید/ماخَلقتُ ألجنَ وألإنسَ إِلاليعبُدونی/ /عبادت رابرای رسیدن به تقواقرارداد/أعبُدوا رَبكم...لَعلَّكم تَتقون/ /وتقوارا راه رسیدن به رستگاری قرارداد/فاتَّقوا ألله...لَعلَّكم تُفلحون/ پس هدف‌ خلقت=رستگاری‌ إنسان