رنج دانستن دمار از جان ادم میکشد، خوش به حال بیخیالان جاهلان ،خوشباوران