دل هم دلیل های خود را دارد که خرد آنها را به هیچ روی نمیداند. پاسکال