با راه اندازی گروههای علمی در سایت سازمان زمینه برای ارائه مطالب و اطلاعات علمی و تحقیقاتی و شرکت در پروژه های مشترک بین رشته ای و حتی فرا رشته ای و ارائه مقالات پژوهشی و ترویجی بوجود آمد با تشکر از سازمان