دانشمندان آنچه را که هست "کشف می کنند" و مهندسان آنچه را که نیست "خلق می کنند" روز مهندس بر همه مهندسین عزیز مبارک.