چو ضحاک شد بر جهان شهریار برو سالیان انجمن شد هزار سراسر زمانه بدو گشت باز برآمد برین روزگار دراز نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان هنر خوار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بر بدی دست دیوان دراز به نیکی نرفتی سخن جز به راز شاهنامه فردوسی - ضحاک "کمی آشنا"

سلام از دوستان کسی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان یا فردوسی مشهد در حال تحصیل هست ؟؟؟ ترجیحا کارشناسی ارشد