3 ماه پیش

یادگیری زبان انگلیسی


این نظرسنجی شامل 4 سوال می باشد.
631 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - زبان انگلیسی شما در چه سطحی قرار دارد؟
2 - بنظر شما برای یادگیری زبان کلاس لازم است؟
3 - بنظر شما برای یادگیری زبان کدام مورد اهمیت بیشتری دارد؟
4 - بنظر شما یادگیری زبان انگلیسی برای دانشجویان چقدر اهمیت دارد