مستلزم رای دادگاه است. با توجه به تحصیل اینجانب در ارشد حقوق (به غیر از ارشد اول) پاسخ سوال شما در آیین نامه اجرای محکومیت های تکمیلی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به قانون مجازات های اسلامی ( ماده 23) وجود دارد که در بند چ ماده 13 وجود دارد و اگر کسی محکوم به منع حمل سلاح گردد باید قاضی اجرای احکام ، حکم صادره را به مرجع صادر کننده مجوز حمل اعلام نماید و مرکز مربوطه مجوز را باطل نماید همچنین محکوم باید اسحله را تحویل مرکز مربوطه دهد. 


0

سلام

نیاز مند حکم از دادگاه یا منع از طریق مجاری قضایی است


0

مستلزم رای دادگاه است 


0

با عرض سلام و احترام

              حکم دادگاه نیاز هست 


0
برای ارسال پاسخ شوید.