مجازات سند سازی و تقلب در اعلام ورشکستگی

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به چه مجازاتی محکوم خواهند شد؟

3 پاسخ
برای ارسال پاسخ شوید.