Loading...

نمایی از ارزیابی پتروفیزیکی بر مبنای لاگ گاما بر روی مدل ساختمانی میدان نفتی بلال(واقع در خلیج فارس)

گروه مهندسی نفت و زمین شناسی

این ارزیابی پتروفیزیکی از مدل ساختمانی میدان نفتی بلال می باشد که نمایانگر مقدار لاگ GR در تمام نقاط مخزن این میدان است. این مدل از دو افق(Horizon) سازند های ختیا و شعیبا و سه زون(Zone) سازند های احمدی، مادود و نهر عمر تشکیل شده است. مدل موردنظر توسط نرم‎افزار کاربردی Petrel E&P نسخه 2016 ایجاد شد. 3 ماه پیش

دانلود
رشته ها و جمعیت گروه مهندسی نفت و زمین شناسی
Loading...