کارشناسی
زمین شناسی
دانشگاه شهید چمران

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن بر آید...