کشف ألصلصلة عن وصف ألزلزلة.

گروه تاریخ و مطالعات جهان

کشف ألصلصلة عن وصف ألزلزلة. 2 هفته پیش

دانلود

رضا نوروزی جوینانی
بإسمه تعالی. کتابی کمیاب در جهان إسلام متعلق به قرن 9 هجری از جلال‌ألدین سیوطی در باب منشأ و دلایل زلزله که تنها 2 نسخه از آن وجود دارد که شکرخدا هر دو نسخه در ایران است. أخیرا دسترسی به یکی از این نسخ پیدا کردم و موضوع پایان‌نامه‌ام خواهد بود به عون ألله. 1 هفته پیش

رشته ها و جمعیت گروه تاریخ و مطالعات جهان
Loading...