دلیل مقاومت باکتری ها نسبت به متی سیلین و پنی سلین های وابسته و سوفالوسپورین ها چیست؟

گروه زیست شناسی
رشته ها و جمعیت گروه زیست شناسی
Loading...