بازخوانی متن نسخه خطی.

بازخوانی کتابچه‌ای نسخه خطی به زبان عربی.

ترجمه متن توانایی ترجمه تخصصی مهارت خواندن خوانش آثار ادبی عربی

ترجمه تخصصی کتاب

ترجمه تخصصی کتاب فوق مدنظراست که ترجمه عادی و ماشینی و... مورد قبول نمی باشد.لذا با توجه به اینکه این ترجمه یکی از پروژه های دروس اینجانب است، در صورت تسلط به کلمات تخصصی کتاب فوق و توانایی تحویل در مدت زمان مشخص شده ( البته هر تعداد مشخصی از صفحات کتاب هر 10روز یکبار تحویل داده شده و تسویه صورت می گیرد ) اعلام همکاری بفرمائید.

 

با تشکر

توانایی ترجمه تخصصی مهندسی برق مخابرات سیستم ترجمه کتاب