بازخوانی متن نسخه خطی.

بازخوانی کتابچه‌ای نسخه خطی به زبان عربی.

ترجمه متن توانایی ترجمه تخصصی مهارت خواندن خوانش آثار ادبی عربی