Loading...

رضا نوروزی جوینانی

 رضا نوروزی جوینانی

کارت سازمان در بعضی جاهایی بدرد می‌خورد که گمان ندارید ... در سفر أربعین بودم. از مرز باشلاق به دلایلی نتوانستم رد شوم...به مرز خسروی رفتم، خیلی شلوغ بود ... سه خانم همراهم بودند، نیمه شب رسیده بودم ... می‌خواستم خودم را به نقطه صفر مرزی رسانده و اتراق کنم و صبح زود خارج شوم. با ماشین تا ایستگاه پلیس رفتیم. مسئول ایستگاه گفت: کجا؟ شما؟ کیفم را برداشتم و کارت سازمان را دیدم، کارت را به او نشان دادم، بعد از نگاهی عمیق و پشت و رو کردن کارت، گفت بفرمایید ... خلاصه اینکه قدر عضویت در سازمان را بدانید...

2