Loading...

به نظر من با افزایش تعداد اعضا، از نظر ایجاد شبکه‌های از دانش‌آموختگان هر رشته، می‌تواند فضای مناسبی را برای راه‌اندازی فعالیت‌های پژوهشی، درآمدزایی و دوستانه فراهم آورد. از این رو باید سیاست‌هایی برای گسترش اعضا در نظر گرفته شود.

تجربیات کاربران