کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینِی
دانشگاه آزاد اسلامی

بچه های ارشد بالینی که تمایل به کار علمی مثل چاپ مقاله دارند پیام بدهند.