حامد مقدم

 حامد مقدم

سلام بنده در حوزه دانشگاه(انجمن علمی، کانون فرهنگی) بسیار فعال هستم، اما هیچ وقت موقعیتی رو که بتوانم به شکل بین المللی و رسمی امکان فعالیت داشته باشم به دست نیاورده بودم! سازمان مکانیه برای ارتباط با دانشجویان و آگاهی از وضعیت دانشگاه و دانشجویان چه در داخل و چه خارج از ایران. این سازمان خدماتی را فراهم کرده که امکان دستیابی به آنها برای دانشجویان به آسانی در جامعه قابل دسترسی نمیباشد.

5