جعفر لک زائی

 جعفر لک زائی

استفاده از تخفیف فیلیمو برای من که تقریبا 45 هزار تومان تخفیف در بر داشت اولین استفاده از خدمات پربهای سایت سامانه دانشگاهیان در طول مدت عضویت ام بود که جای بسی تشکر را دارد و استفاده از این خدمات را به طور ویژه در کناز سایر پیشنهاد می کنم

2