زهره میری رامشه

 زهره میری رامشه

در سفر های برون مرزی در مناطق اروپایی از تخفیف برای موزه و جاهای دیدنی استفاده کرده ام ولی متاسفانه در شرق آسیا زیاد کاربردی نداشته و نتوانستم از مزایای ان استفاده کنم بعنوان یک کارت شناسایی نیز ارزشمند است

13