Loading...

رقيه قهرماني نيك

 رقيه قهرماني نيك

با سلام خدمت فرهیختگان عزیز. در سایت English live، سربرگ Course، زیر شاخه Apps& Tools؛ برنامه های مفیدی ارائه شده است. از جمله: برنامه برای تمرین واژگانEF Mentor: Words، تقویت شنیداری EF Mentor: Sounds و همچنین تمرین گرامر Grammar Lab.

5