علی صدری

 علی صدری

خدمات مرتبط با ثبت شرکت دانشجویی خیلی خوب و فوق العاده بود ، تا قبل از این برای ثبت شرکت خیلی سردرگم و گیج بودم ولی سازمان دانشگاهیان خیلی سریع این کار رو برای من انجام داد و من خیلی راحت شرکت ثبت کردم

4