ريحانه صالحي

 ريحانه صالحي

سلام و ادب طرح بیمه تامین اجتماعی سامانه دانشگاهیان بسیار عالی است. ای کاش از دوران کارشناسی همه دانشجویان با این طرحآاشنا شوند و از طریق امور دانشجویی اطلاع رسانی شود و یا در بورد اطلاعیه آن زده شود‌. بسیاری از دانشجویان از این طرح اطلاعی ندارند.

4